top of page

Macanga Institute Group

Public·60 members

REGELMESSIGE VERBEN LIST


Liste med de mest vanlige, regelrette verbene på norsk bokmål. Regelrette verb er verb som følger bestemte bøyningsmønstre. For bøyning av verbet i alle sine tider og former kan du se på detaljert visning av verbet. Listen under inneholder over 300 regelrette verb på norsk bokmål.
REGELMESSIGE VERBEN LIST


DOWNLOAD: https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fjinyurl.com%2F2uekG7&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw2KtFoJ2WsN4sFADv60JNn3For å hjelpe deg på vei, skal vi her gå gjennom noen av de mest brukte verbene på spansk. I vår lille guide om verb bøying spansk kommer vi til å gå gjennom ulike verbgrupper og gi eksempler på vanlige verb du kan møte på i dine spansksamtaler. Forhåpentligvis vil introduksjonen vår kunne gi deg litt mer kunnskap om hvordan du kan bli en kløpper på spanske verb.


Denne grupperingen gjør det enklere å vite hvilken ending som går med hvilket verb og hvilke regler du skal følge. Ettersom vi i denne artikkelen fokuserer på regelmessige verb, vil de samme reglene vanligvis gjelde for verb i samme gruppe.


Med en Superprof lærer eller ved å begynne med bøyingsøvelser på nett, bør enhver språkelev begynne med de mest brukte verbene. Disse verbene er enklere å starte med og pugge enn uregelrette verb.


Selvfølgelig finnes det mange verb du burde kjenne til og lære. Vi kan ikke liste hvert eneste verb i det spanske språket her, men vi ønsker å introdusere deg til noen flere i de ulike verbgruppene. Vi har derfor valgt ut noen vanlige verb du kanskje ender opp med å måtte bruke, kategorisert inn i AR-verb, ER-verb og IR-verb i seksjonene under.


Disse verbene følger også et lignende mønster for bøying i presens og andre tidsformer. Noen av de samme endingene brukes som i er-verb, mens andre er litt annerledes. Når det er snakk om nåtid presens, legges følgende endinger til istedenfor -ir på slutten av verbet:


Et godt tips for å lære disse verbene: skriv ned alle verbene i infinitiv på et ark og les dem høyt tre eller fire gang hver kveld før du legger deg. To eller tre ganger i uka, kan du lese dem flere ganger og prøve å huske dem ved hjelp av bare den norske oversettelsen, og deretter prøve å huske ordet på norsk ved å bare se på den spanske siden. Gjør du dette, er det ikke lenge til du har mestret det å bøye verb på spansk!


I tillegg til verbene nevnt ovenfor er det viktig å være klar over at det finnes flere refleksive verb på spansk. Dette betyr at verbets objekt og subjekt peker til det sammen, som for eksempel det å kalle seg (på spansk llamarse).


Det kan være vanskelig å huske alle verbene og de ulike reglene som kreves, men fortsett å prøve da vi vet at du vil klare det til slutt! For å sjekke hvor langt du har kommet, kan du teste deg selv. Ta et blankt ark og skriv ned alle verbene du kommer på. Åøv deretter å bøye dem i alle tidene du kan og se hvordan du gjør.


NB: å lære de mest brukte verbene er en god start, men ikke glem at ikke alle spanske verb er regelrette og det finnes nok av uregelrette verb som ikke følger samme mønster. La oss ta verbet pensar (å tenke) som et eksempel. Her blir e til ie slik at i presens, bøyes det slik: pienso, piensas, piensa, pensamos, pensais, piensan. Noen verb har også diftonger (to vokallyder i samme stavelse) som er helt uregelrette sammenlignet med andre verb.


For å øve deg på også disse verbene, kan vi anbefale at du lager en liste over uregelrette verb og hvordan de bøyes. Dette er uvurdelig når du skal lære spansk. Det finnes nok av sider med oversikt over spanske verb, slik som de mest brukte uregelrette verbene.


Regular and irregular verbs are also of significance in second language acquisition, and in particular in language teaching and formal learning, where rules such as verb paradigms are defined, and exceptions (such as irregular verbs) need to be listed and learned explicitly. The importance of irregular verbs is enhanced by the fact that they often include the most commonly used verbs in the language (including verbs such as be and have in English, their equivalents être and avoir in French, sein and haben in German, etc.).


Den største verbgruppen er er-verbene. De kalles er-verb fordi alle som hører til denne gruppen, ender på er i infinitiv. Cirka 90 % av de franske verbene er er-verb. For å lage presens av er-verbene må du først ta vekk er og deretter sette til riktig endelse. Hver person har sin egen endelse. Aller er det eneste verbet med er-endelse som ikke tilhører denne gruppen. Aller er et uregelrett verb og har sitt eget bøyningsmønster.


ir-verbene er en ganske stor verbgruppe. De kalles ir-verbene fordi de ender på ir i infinitiv. For å lage presens av ir-verbene må du først ta vekk ir og deretter sette til riktig endelse. Hver person har sin egen endelse. Legg likevel merke til at det finnes ganske mange verb som ender på ir i infinitiv, som ikke tilhører denne gruppen. Noen av dem finner du i den alfabetiske verblista. Hver gang du ser et nytt verb som ender på iri infinitiv, må du sjekke om det bøyes som finir.


re-verbene er en ganske stor verbgruppe. Verbene som hører til denne gruppen, kalles re-verbene fordi de ender på re i infinitiv. De bøyes slik du ser under. For å lage presens av re-verbene må du først ta vekk re og deretter sette til riktig endelse. Hver person har sin egen endelse. Legg likevel merke til at det finnes ganske mange verb som ender på re i infinitiv, som ikke tilhører denne gruppen. Noen av dem finner du i den alfabetiske verblista. Hver gang du ser et nytt verb som ender på re i infinitiv, må du sjekke om det bøyes som répondre.


Under ser du en oversikt over passé composé med er-, ir- og re-verbene. De uregelrette bøyningene finner du i den alfabetiske verblista.


G Andre strukturer for oppfordringer 1. Infi nitiv 2. Upersonlig imperativ 3. Imperativ og høfl ighet 4. Strukturen que + konjunktiv KAPITTEL 25: Infi nitte verbale former A Generelt 1. Enkle infi nitte former 2. Sammensatte infi nitte former B Infi nitiv 1. Infi nitiv som substantiv 2. Infi nitiv med adverbial funksjon 3. Infi nitiv etter substantiv og adjektiv 4. Plassering av pronomen 5. Infi nitiv etter fi nitte verb 6. Infi nitiv med bevegelsesverb 7. Infi nitiv med sanseverb 8. Infi nitiv som imperativ 9. Verbalperifraser med infi nitiv C Gerundium 1. Regelmessige former 2. Uregelmessige former 3. Spansk gerundium og norsk presens partisipp 4. Estar / andar + gerundium 5. Gerundium i adverbiale leddsetninger 6. Gerundium som adjektiv 7. Gerundium med sanseverb 8. Plassering av pronomen D Perfektum partisipp 1. Regelmessige former 2. Uregelmessige former 3. Perfektum partisipp med to former 4. Bruk av perfektum partisipp KAPITTEL 26: Verbalperifraser og modalverb A Verbalperifraser med infi nitte Innholdsfortegnelse 194 194 194 195 195 197 197 197 198 198 199 199 200 200 201 201 202 202 202 202 202 203 203 204 204 204 205 205 205 205 206 207 verbformer 209 B Verbalperifraser med infi nitiv 1. Startpunkt 2. Sluttpunkt 3. Plikt 4. Gjentagelse 5. Fremtid C Verbalperifraser med gerundium 1. Pågående handling med retning i tid 2. Handlingens interne dynamikk D Verbalperifraser med perfektum partisipp 1. Bevegelsesverb: fokus på dynamisk tilstand 2. Fokus på sluttresultat 209 210 210 210 211 211 212 212 213 213 213 214 E Modalverb burde, kunne, måtte, ville/skulle 1. Deber (de), no deber (de) 2. Poder, no poder 3. Querer, no querer 4. Saber, no saber 5. Anmodninger med modalverb KAPITTEL 27: Refl eksive pronomen og verb A Struktur 1. Plassering 2. Refl eksive pronomen etter preposisjon B Resiproke pronomen 1. Hverandre 2. El uno al otro 214 214 215 216 216 216 217 217 218 218 218 218 C Refl eksive verb 218 D Forskjellige betydninger av refl eksive verb 1. Refl eksiv betydning 2. Verb med bare refl eksiv form 3. Resiprok betydning 4. Verb med betydning å få laget: mandarse a hacer 5. Verb som uttrykker 'komplett' handling, slik som comerse E Verb med vanlig og refl eksiv bøyning F Refl eksive verb med upersonlig betydning 1. Uttrykk som se me cayó 2. Passiv betydning G Verb som formidler forandring: å bli 1. Forandring av tilstand (inkoaktiv betydning) 2. Enkle typer forandringer 3. Convertirse en + substantiv eller substantivisk uttrykk 4. Hacerse + substantiv eller adjektiv 5. Ponerse + adjektiv 6. Quedarse + adjektiv eller adverb 7. Volverse + adjektiv eller substantiv 8. Llegar a ser + substantiv eller adjektiv 9. Ønsker om forandring 10. Verbalt aspekt og verb som uttrykker forandring KAPITTEL 28: Passive og upersonlige setninger A Aktiv, passiv eller upersonlig setning 1. Passive strukturer 2. Upersonlige strukturer 219 219 220 220 221 221 222 223 223 223 224 224 224 225 225 225 225 225 226 226 226 227 227 227 ix 041b061a72


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
bottom of page